công ty tnhh hai thành viên

Tháng Năm 13, 2019

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Khi thành lập công ty, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được các cá nhân, tổ chức lựa chọn để thành lập khi có hai cá nhân tham gia góp vốn trở lên. Trong đó, cá nhân tổ chức phải làm điều lệ công ty, ghi nhận rõ ràng quyền và nghĩa vụ của từng chức vụ trong công ty.