công ty cổ phần

Tháng Năm 13, 2019

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Khi thành lập công ty, loại hình công ty cổ phần được các cá nhân, tổ chức lựa chọn để thành lập khi có từ 03 người tham gia góp vốn trở lên, gọi là những cổ đông. Đây là loại công ty có nhiều thủ tục nhất. Và Luật Minh Mẫn chúng tôi xin cung cấp cho quý khách hàng- những cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty trách cổ phần mẫu điều lệ công ty cổ phần.